Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Beek Bouw, gevestigd te Elim, verder te noemen: “Van Beek”, onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever, zijnde iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die van Van Beek aanbiedingen (offertes) ontvangt of met Van Beek overeenkomsten sluit;

1.2 Afspraken tussen Van Beek en Opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Van Beek deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en IE rechten

2.1 De door Van Beek gedane aanbiedingen, prijslijsten en levertijden, etc. zijn vrijblijvend en offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van Beek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Beek anders aangeeft.

2.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Van Beek of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Van Beek. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Van Beek te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 7 dagen aan Van Beek te worden teruggezonden.

2.4 Wanneer een door Van Beek uitgebrachte offerte niet wordt geaccepteerd, is Van Beek gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door Opdrachtgever van een door Van Beek gedane aanbieding dan wel indien Van Beek uitvoering geeft aan een opdracht van Opdrachtgever.

3.2 Van Beek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.3 Van Beek zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat (1) aan de afgesproken aanbetaling dan wel termijnbetaling is voldaan en (2) de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever zijn ontvangen door Van Beek.

3.4 Van Beek is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen voor bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming).

3.5 Afspraken tussen Opdrachtgever en onderaannemers van Van Beek binden Van Beek niet, tenzij deze afspraken door Van Beek schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De door Van Beek opgegeven prijzen voor natuurlijke personen zijn inclusief BTW en voor Opdrachtgevers, niet zijnde particulieren/consumenten, zijn de prijzen exclusief BTW.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, is elke aanbieding van Van Beek gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en normale werkuren. Bij wijzigingen in de omstandigheden en werkuren alsmede bij wijzigingen van belastingen,
kosten van (hulp)grondstoffen, bestelde zaken, gebruikte materialen, transport en lonen, behoudt Van Beek zich het recht voor deze wijzigingen in de prijs door te berekenen.

4.3 De prijs kan zijn uitgedrukt in een vaste aanneemsom voor het werk dan wel op basis van regie. Indien een opdracht op basis van regie wordt uitgevoerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn. De daadwerkelijk gemaakte kosten, gewerkte uren en gebruikte materialen zullen door Van Beek aan Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 5. Wijziging van overeenkomst en meer- en minderwerk

5.1 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Van Beek op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Verzoeken van Opdrachtgever aan Van Beek om veranderingen in de opdracht uit te voeren dienen schriftelijk door Opdrachtgever worden ingediend. Van Beek zal uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn, en met het recht van Van Beek om het meerwerk te verrekenen.

5.2 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Van Beek aan Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.4 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

5.5 Indien de opdracht ten gevolge van aan Van Beek niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Van Beek het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer- of minder kosten worden verrekend.

Artikel 6. Termijnen

6.1 Indien tussen Van Beek en Opdrachtgever een termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd of een einddatum is overeengekomen, betreft dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van enige termijn zal Opdrachtgever Van Beek schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Van Beek de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

6.2 Van Beek heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden voor de uitvoering, niet van Van Beek kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

6.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, dienen de daaruit voor Van Beek voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van Beek tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals tekeningen, berekeningen, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en over duidelijke informatie/tekening van de ligging van kabels, buizen en leidingen indien nodig in overleg met Van Beek.

7.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van Beek toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden en dient ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.

7.3 Van Beek heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in de artikelen 7.1 en 7.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

7.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van Beek tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden. Zaken als gas, water en elektriciteit zullen gratis door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.

7.5 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Van Beek behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

7.6 Indien Opdrachtgever het object ten behoeve waarvan het werk wordt verricht niet bewoont ten tijde van de uitvoering van het werk, maar wel tot spoedige bewoning van het object over zal gaan, informeert Opdrachtgever Van Beek voor aanvang van het werk van het moment van geplande bewoning.

7.7 Indien Opdrachtgever wenst dat afval dat vrij is gekomen bij uitvoering van de werkzaamheden na voltooiing van de werkzaamheden door Van Beek wordt afgevoerd, dient Opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan Van Beek. Van Beek zal hiervoor dan een post opnemen in de offerte. Indien partijen niets overeenkomen inzake de afvoer van dit afval, dient Opdrachtgever zelf hiervoor zorg te dragen.

Artikel 8. Oplevering

8.1 Bij voltooiing van het werk nodigt Van Beek Opdrachtgever schriftelijk uit om het werk op te nemen. Opdrachtgever zal het werk binnen 7 dagen na dit bericht opnemen, tenzij Van Beek en Opdrachtgever een later moment overeenkomen.

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever. De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het werk in gebruik wordt genomen.

8.3 Indien bij de opname door Opdrachtgever zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 7 dagen schriftelijk te melden aan Van Beek.

8.4 Een klein gebrek aan de geleverde werkzaamheden zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen staan.

8.5 Indien Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 7 dagen na deze uitnodiging geacht automatisch te zijn goedgekeurd.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Van Beek moeten zonder korting en/of compensatie, schuldvergelijking of opschorting geschieden.

9.2 Indien Van Beek dat nodig acht, kan Opdrachtgever worden verplicht om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen, een termijnbetaling vast te leggen of een bankgarantie af te geven.

9.3 Van Beek behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door Van Beek bij externe leveranciers op verzoek van Opdrachtgever aangeschafte zaken direct door te rekenen aan Opdrachtgever.

9.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Van Beek na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals bedoeld in artikel 9.1, één betalingsherinnering. Daarin wijst hij Opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. De Opdrachtgever die na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn niet heeft betaald is een rente verschuldigd van 2% per kalendermaand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Van Beek behoudt zich het recht voor om de wettelijke rente in rekening te brengen bij Opdrachtgever in plaats van contractuele rente.

9.5 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Van Beek op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.6 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Van Beek, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever in ieder geval verplicht alle door Van Beek gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Van Beek is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Van Beek geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Van Beek gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet na zal komen, is Van Beek gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 genoemde eigendomsvoorbehoud rust, bij Opdrachtgever of bij derden die deze zaken voor Opdrachtgever houden, weg te (doen) halen. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien Van Beek door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van Beek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Van Beek kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Van Beek door haar toeleveranciers, stakingen, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte van meer dan 50% van het personeel van Van Beek.

11.3 Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding van Van Beek.

11.4 Van Beek zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

11.5 Voor zover Van Beek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Beek gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Garantie en klachten

12.1 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Van Beek eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Van Beek.

12.2 Op de navolgende onderdelen wordt door Van Beek garantie verleend binnen de genoemde termijnen:

 • voor de fundering- en vloerconstructie, de binnen- en buitenwanden tot: 10 jaar;
 • voor de dak- en / of draagconstructies tot: 10 jaar;
 • voor bitumineuze, teerhoudende en kunststof dakbedekking en goten,
  alsmede aansluiting daarvan aan onderdelen in of aan deze dakbedekkingen
  en goten tot: 10 jaar;
 • voor dakbedekking met dakpannen op waterdichtheid, vorstbestendigheid
  en de weerstand tegen breuk tot: 10 jaar;
 • voor de hardhouten kozijnen tot: 10 jaar;
 • tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen,
  voor zover er van meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn is: 2 jaar;
 • voor het schilderwerk tot: 1 jaar;
 • voor hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen tot: 1 jaar;
 • voor geveltimmerwerken en buitenbetimmering tot: 2 jaar;
 • voor buitenriolering tot: 1 jaar;
 • voor binnenriolering tot: 5 jaar;
 • voor de belinstallatie tot: 1 jaar;
 • voor het (de) verwarmingselement(en) c.q. de verwarmingsinstallatie al dan
  niet gecombineerd met een warmwater voorzieningsinstallatie tot: 1 jaar;
 • voor gas-, water- en elektra- installaties tot: 1 jaar;
 • voor isolerend dubbelglas: tegen lekkage van de hermetische spouwafdichting, respectievelijk condensvorming tussen de glasbladen ten gevolge daarvan tot: 1 jaar;
  • voor wand- en vloertegelwerk, voor een goede hechting en tegen
   schilferen tot: 1 jaar;
  • voor voegvullingen, kit en / of dilatatievoegen tot: 1 jaar;
  • voor meer dan normale verkleuring van stukadoorswerk en spuitwerk tot: ½ jaar;
  • voor sanitair tot: 1 jaar.

12.3 Buiten de garantie vallen:

 • tochtstrips, slijtstrips en houten waterslagen;
 • buitentegelwerk;
 • condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie;
 • aantasting van de binnenriolering door afvalwater en breuk, voor zover niet veroorzaak door een technisch onjuiste constructie;
 • schade aan dakbedekking en/of lekkages voor zover veroorzaakt door storm; onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van meer dan 14 m / sec.;
 • schade die het gevolg is van: brand, als omschreven in brandpolis, waarmede is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade, atoomkernreacties, overstroming en/of voor Van Beek redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grondwaterstand of aardbevingen of vulkanische uitbarstingen, molest en stuifsneeuw.
 • gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van de woning;
 • gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat de woning niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming is gebruikt;
 • gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van Van Beek zijn toegepast alsmede gebreken en/of schaden die daarvan en/of van werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van Van Beek zijn verricht, het gevolg zijn;
 • gebreken en schade ontstaan ten gevolge van de werking van natuurproducten, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend hout(delen) in overkappingen en terrasvlonders, waardoor naden groter kunnen worden;
 • scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog-, verhardingskrimp of zetting van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van de woning.

12.4 Op de door Van Beek geleverde materialen geldt de fabrieksgarantie.

12.5 Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Beek wijzigingen in of reparaties aan de werken/werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien Opdrachtgever jegens Van Beek in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Van Beek is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid van Van Beek.

13.2 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Van Beek beperkt tot het bedrag dat hij ter zake van zijn verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.

13.3 Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Van Beek te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Met betrekking tot door Van Beek geleverde zaken wordt de aansprakelijkheid van Van Beek – uit welke hoofde dan ook –
beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

13.4 Van Beek is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het zetten van de fundering.

13.5 Van Beek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Beek is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.6 Van Beek is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien Opdrachtgever tegen het advies van Van Beek in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

13.7 Van Beek is niet aansprakelijk voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het werk niet is ontruimd zoals overeengekomen.

13.8 Van Beek is niet aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Beek. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

13.9 Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.

13.10 Indien Van Beek en/of haar personeel adviezen geven, geven zij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Van Beek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

13.11 Opdrachtgever vrijwaart Van Beek van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

13.12 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Van Beek is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Van Beek heeft in dat geval recht op ten minste 33% van de aannemingssom dan wel, indien geen aannemingssom overeen is gekomen, een urenvergoeding van 33% van de totale geraamde urenbelasting van het werk, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Daarnaast blijft een vergoeding verschuldigd voor gewerkte uren en gemaakte kosten voor materiaal voor zover deze op het moment van opzegging nog niet volledig vergoed waren. Het bepaalde in de eerste zin geldt ook indien Van Beek in het geheel nog geen aanvang met het werk had gemaakt maar Van Beek en Opdrachtgever wel reeds een overeenkomst hadden gesloten.

14.2 Van Beek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

Na het sluiten van de overeenkomst Van Beek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3 Voorts is Van Beek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Beek op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Beek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Eventuele geschillen welke tussen Van Beek en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank alwaar Van Beek is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Van Beek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2 Op de overeenkomst is tussen Van Beek en Opdrachtgever Nederlands recht van toepassing.